ข่าวประชาสัมพันธ์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร นักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และบูรณาการการเรียนรู้เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 "รวมพลังสร้างสรรค์ ผูกพันสามัคคี"  ในระหว่าง วันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บึงบอระเพ็ด อ.เมือง จ. นครสวรรค์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 สถาบัน