ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้กำหนดจัด “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการส่งเสริมสุขภาพ” ในวันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ในด้านการดูแลส่งเสริมสุขภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปได้ และเพื่อเป็นการให้ความรู้ในด้านการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตามแผนพัฒนาสุขภาพ ฉบับที่12