ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อ เตรียมความพร้อมด้านการทำงานให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้งในด้านบุคลิภาพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน