ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาคประจำปี 2563ด้วย สป.อว.ได้ดำเนินการจัดงานสัปดาหวิทยาศษาตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค เพื่อส่งเสริมให้สังคมเกิดความตระหนักและสร้างองค์ความรู้ด้าน วทน.โดยมีนโยบายให้สนับสนุนงบประมาณแก่สถาบันศึกษาทั่วประเทศ เพื่อจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศษสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาคเป็นประจำทุกปี ดังนั้นจึงประชุมเพื่อปรึกษาหารือและรายละเอียดข้อเสนอโครงการจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ส่วนภูมิถาค ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ณห้องประชุม 1 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี โดยให้แต่่ละหลักสูตรสาขาวิชาส่งชื่อนิทรรศการในหัวข้อการจัดงานย่อย Bio-Circular-Green(BCG) Economy มาด้วย