ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ สวนป่าข้าง อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผศ. ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานโครงการปลูกป่า ปลูกจิตสำนึกรู้รักษ์ธรรมชาติ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการดังกล่าวขึ้น
ในการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบายระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2575) กิจกรรมที่ 4 จัดทำสวนพฤษศาสตร์ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาๆ สยามบรมราชกุมารี จึงได้จัดโครงการปลูกป่า ปลูกจิตสำนึกรู้รักษ์ธรรมชาติ เพื่อเพิ่มปริมาณป่าไม้ และเพื่อสร้างจิตสำนึกและความสามัคคีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ให้แก่บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัย เยาวชนและประชาชนทั่วไป ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาการเรียนรู้ทรัพยากร การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช และการพัฒนาพันธุ์พืชเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการปลูกป่า ปลูกจิตสำนึกรู้รักษ์ธรรมชาติ โดยดำเนินการปลูก ต้นไม้ที่ปลูกจำนวน 90 ต้น ได้แก่ 1.คูน 10 ต้น 2.พิกุล 10 ต้น 3.หางนกยูง 10 ต้น 4.ปีบ 10 ต้น 5.เสลา 10 ต้น 6.ตะแบก 10 ต้น 7.อินทนิล 10 ต้น 8.ชัยพฤกษ์ 10 ต้น 9.กัลปพฤกษ์ 10 ต้น

ติดป้ายพันธุ์ไม้ จำนวน 100 ป้าย ได้แก่ กระทุ่มเนิน พฤกษ์ กระบก มะกอก มะกอกเกลื้อน กระพี้นางนวล กะเจียน กัดลิ้น กุ๊ก แจง แดง ตะโก ตะโกพนม ตะขบป่า ตะคร้อ ยมหิน สะเดา สาธร ยอป่า เสลา แสมสาร อุโลก ตะแบกนา เต็ง ผาเสี้ยน

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้คาดหวังว่าโครงการดังกล่าวนี้ จะเป็นต้นแบบให้ชาวราชภัฏเพชบูรณ์ ได้เกิดจิตสำนึกและความสามัคคีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้และระบบนิเวศ อีกทั้งป่าไม้แห่งนี้ จะเป็นแหล่งเรียนรู้พันธุ์พืช และความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดไป