ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 ก.ค. 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยรองคณบดี มอบกระเช้าขวัญ แสดงความยินดีกับ นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์