ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น.  ร.ศ.ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เป็นประธานเปิดการจัดโครงการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุลลากรสายปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลังใหม่ เพื่อจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการให้มีการพัฒนาศักยภาพในการเข้าสู้ตำแหน่งชำนาญการ