ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.  ร.ศ.ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับความสามารถด้านดิจิตอล ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 - ชั้นปีที่ 3

มีความรู้ความสามารถมีทักษะด้านดิจิทัลเพื่อสอบ IC3 วัดระดับความรู้ด้านดิจิทัล