ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : โครงการ การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตไบโอเอทานอนของยีสต์ 3 สายพันธุ์ด้วยกระบวนการเซลลูโลซิกเอทานอล
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ธนาวรรณ สุขเกษม
ประเภทงานวิจัย : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 294,000.00 บาท
ปี : 2562
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร