ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : การประเมินทรัพยากรท้องถิ่นด้านความหลากหลายทางพันธุกรรมสัตว์ในพื้นที่เขตเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยเทคนิคเซลล์พันธุศาสตร์ จีโนมิกซ์ และชีวสารสนเทศศาสตร์
เจ้าของโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจน์ คุ้มทรัพย์
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนงานวิจัย ทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 333,000.00 บาท
ปี : 2566
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร