โครงการบริการวิชาการ

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการประกอบธุรกิจบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ
วันที่ดำเนินโครงการ : 25 เมษายน 2561
ปี : 2561
งบประมาณ : 20,000.00 บาท
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : -
บูรณาการกับการเรียนการสอน : -
ผลการดำเนินงาน : -
การดำเนินผล : -
สถานะโครงการ : รอการดำเนินการ
ไฟล์โครงการ : ไม่มีไฟล์เอกสาร