กิจกรรม/อบรมสัมนา/บริการวิชาการ

ขอเรียนเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาสร้างองค์ความรู้ของงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติและการจัดทำเอกสารประกอบการสอนและตำราเกี่ยวกับการเรียนการสอนและผลิตผลงานทางวิชาการ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี