กิจกรรม/อบรมสัมนา/บริการวิชาการ

วันพุธ ทีี่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์