รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ เจษฎาพร ปาคำวัง

อาจารย์ประจำหลักสูตร
หน่วยงาน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สายงาน สายวิชาการ
เบอร์โทร -
อีเมล์ jetsadaporn.pa@pcru.ac.th

ประวัติการศึกษา

# สาขาวิชา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
1 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท วท.ม. มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551
2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญาตรี วท.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 2548

ประวัติการทำงาน

# ตำแหน่งการทำงาน สถานที่ทำงาน ปี
1 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 2554
2 อาจารย์ประจำพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 2548

ผลงานการวิจัย

# หัวข้องานวิจัย ปี
ไม่พบข้อมูล

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

# เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปีที่ได้รับ
1 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 2560

ประวัติการ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม

# หัวข้อ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม สถานที่ ประเภท ปี ไฟล์เอกสาร
1 อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง จุดประกายการวิจัยและพัฒนายุค Thailand 4.0 และการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้โดนใจแหล่งทุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ อบรม 2561 -
2 อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอผลงานวิชาการด้านบริหารธุรกิจในระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ อบรม 2561 -