ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลตอบแทน ทางสังคมจากการลงทุน (SROI) 

 วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลตอบแทน ทางสังคมจากการลงทุน (SROI)      ณ ห้องประชุม 1อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้อาาจารย์และบุคลากรที่สนใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทางด้านก
5 มีนาคม 2567 ผู้เข้าชม 1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สส.วท.) ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สส.วท.) ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์แ
16 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้เข้าชม 431

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิค

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนาม
14 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้เข้าชม 52


กิจกรรม/อบรมสัมนา/บริการวิชาการ


ฝ่ายกิจการนักศึกษา

โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิศวกรสังคมเพื่อนวัตกรรมลงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วันที่ 5 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสระ ตั้งสุวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับร่วมกับชุมชนในการเตรียมการและดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านชีวภาพดูดซับกลิ่นภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพว
5 มีนาคม 2567 ผู้เข้าชม 0

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะ Soft skill & hard skills เพื่อการทำงาน

วันที่ 4 มีนาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะ Soft skill & hard skills เพื่อการทำงาน วิทยากรโดย อาจารย์ปุณฑริกา  สุคนธสิงห์ และ"ทักษะสังคม" สู่ความสำเร็จในการทำงาน (Social Skills) -Soft Skills ที่จำเปป็นต่อการทำงานในโลกยุคดิจิ
4 มีนาคม 2567 ผู้เข้าชม 3

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพขรบูรณ์ ร่วมนำเสนองานการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 (The Asia Undergraduate Conference on Computing: AUC2 2024)

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพขรบูรณ์ ร่วมนำเสนองานการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 (The Asia Undergraduate Conference on Computing: AUC2 2024) นำโดย  ร.ศ. ดร.สุรเชษฐ์เอือมสำอาง รอ
21 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้เข้าชม 26


รูปภาพกิจกรรม