ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) วันที่ 3 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ จังหวัดชลบุรี

วันที่ 3-5 สิงหาคม พ.ศ.2565 ผ.ศ.ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ที่จังหวัดชลบุรี
8 สิงหาคม 2565 ผู้เข้าชม 12

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่พืชอัตลักษณ์เพื่อการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่ 26 กรกฏาคาม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่พืชอัตลักษณ์เพื่อการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีหัวข้อ 1
26 กรกฎาคม 2565 ผู้เข้าชม 33

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เข้าร่วมเทศกาลอโวคาโดและกาแฟเขาค้อ ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอโวคาโคคุณภาพ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผศ.สุภาพร วิสุงเร ประธานหลักสูตรฯ อาจารย์ ดร. กัญญารัตน์ เดือนหงาย อาจารย์ศุมาลิณ ดีจันทร์ อาจารย์นวรัตน์ มีชัย และอาจารย์ผกามาศ ปะระทัง ได้เข้าร่วมเ
23 กรกฎาคม 2565 ผู้เข้าชม 43


กิจกรรม/อบรมสัมนา/บริการวิชาการ


ฝ่ายกิจการนักศึกษา

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมโครงการเชิงปฏิบัติการค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมสร้างจริยธรรม และบูรณาการการเรียนรู้ งานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 7

ช่วยศาสตราจารย์อิสระ ตั้งสุวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วยบุคลากร และสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมโครงการเชิงปฏิบัติการค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมสร้างจริยธรรม และบูรณาการการเรียนรู้ งานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อทำนุ
22 มิถุนายน 2565 ผู้เข้าชม 57

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2565

วันที่ 5 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร กาญจน์ คุ้มทรัพย์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยีหลังใหม่
5 มิถุนายน 2565 ผู้เข้าชม 85

โครงการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

วันที่ 25 พฤษภาคม ผศ.ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลังใหม่
25 พฤษภาคม 2565 ผู้เข้าชม 78


รูปภาพกิจกรรม