ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ออกแนะแนวการศึกษาสัญจร ปี 2566 ทั้งระบบออนไซด์ และผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Google meet

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ออกแนะแนวการศึกษาสัญจร ปี 2566 ทั้งระบบออนไซด์ และผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Google meet โรงเรียนเนินพิทย
7 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้เข้าชม 9

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ออกแนะแนวการศึกษาสัญจร ปี 2566 ทั้งระบบออนไซด์ และผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Google meet ณ โรงเรียนเพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ออกแนะแนวการศึกษาสัญจร ปี 2566 ทั้งระบบออนไซด์ และผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Google meet ณ โรงเรียนเพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
3 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้เข้าชม 11

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ (ค.บ.) หลักสูตร ป.โท และ เอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

2 ก.พ.2566 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ (ค.บ.) หลักสูตร ป.โท และ เอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา และผู้ขอกำหนดตำแหน่งวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ท่าน พร้อมกับสวัสดีปีใหม่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้ง 3 ท่าน
2 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้เข้าชม 12


กิจกรรม/อบรมสัมนา/บริการวิชาการ


ฝ่ายกิจการนักศึกษา

โครงการยกระดับความสามารถด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการยกระดับความสามารถด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีอาจารย์สุพรรษา น้อยนคร เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับความสามารถด้านดิจิทัลกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2
3 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้เข้าชม 11

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมยกระดับความสามารถด้านดิจิทัล ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 18 มกราคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมยกระดับความสามารถด้านดิจิทัล ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่3 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
18 มกราคม 2566 ผู้เข้าชม 25

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ออกแนะแนวการศึกษาสัญจร ปี 2566 ทั้งระบบออนไซด์ และผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Google meet ณ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า และโรงเรียนผาแดงวิทยาคม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ออกแนะแนวการศึกษาสัญจร ปี 2566 ทั้งระบบออนไซด์ และผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Google meet ณ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า และโรงเรียนผาแดงวิทยา
13 มกราคม 2566 ผู้เข้าชม 36


รูปภาพกิจกรรม