ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2567 ในระบบonsite และระบบonline ณ รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล และรร.บ้านเข็กน้อย

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2567 ในระบบonsite และระบบonline ณ รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล และรร.บ้านเข็กน้อย **นำทีมโดย ท่านคณบดี รศ.ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ และท่านรองคณบดี ผ
16 พฤศจิกายน 2566 ผู้เข้าชม 31

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยท่านคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ และผู้บริหารคณะ เข้าพบพัฒนาการจังหวัด(พัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยท่านคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ และผู้บริหารคณะ เข้าพบพัฒนาการจังหวัด(พัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์) เพื่อปรึกษาหารือ เรื่องให้ทางพัฒนาชุมชน มีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากรประเมินผลสมรรถนะและ
9 พฤศจิกายน 2566 ผู้เข้าชม 40

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรตามแนวทางการใช้ผลลัพธ์เป็นฐาน (Outcome Based Education : OBE) 1-3 พฤศจิกายน 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรตามแนวทางการใช้ผลลัพธ์เป็นฐาน (Outcome Based Education : OBE) 1-3 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้เห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้ได้มาตรฐานในระดับสากล โดยกำหนดนโยบายใน
1 พฤศจิกายน 2566 ผู้เข้าชม 58


กิจกรรม/อบรมสัมนา/บริการวิชาการ


ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม IT108 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากรให้ความรู
15 พฤศจิกายน 2566 ผู้เข้าชม 23

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษาทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทเรียนดี และประเภทความสามารถพิเศษ

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยฯแต่งตั้ง ได้ดำเนินการพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทเรียนดี และประเภทความสามารถพิเศษ
11 ตุลาคม 2566 ผู้เข้าชม 107

คณะวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการสัมนาเยาวชน วิถีใหม่ วิถีธรรม

คณะวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการสัมนาเยาวชน วิถีใหม่ วิถีธรรม ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม -วันที่ 3 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม LC2(LC 402) อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
1 กันยายน. 2566 ผู้เข้าชม 134


รูปภาพกิจกรรม