ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเปิดภาคเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 5เดือนมิถุนายน 2567คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดประชุมเปิดภาคเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลังใหม่  โดยมีโดยมีอาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง  ในการประชุมครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์
5 มิถุนายน 2567 ผู้เข้าชม 35

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ จัดโครงการ“เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ จัดโครงการ“เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก” ให้กับบุคลากรสายวิชาการทั้งในคณะและนอกคณะ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการเขีย
2 มิถุนายน 2567 ผู้เข้าชม 28

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รองศาสตราจราย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และบุคลากรคณะฯ ได้เข้าร่วมโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วม 6 คณะสู่การสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามศาสตร

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รองศาสตราจราย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และบุคลากรคณะฯ ได้เข้าร่วมโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วม 6 คณะสู่การสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภ
1 มิถุนายน 2567 ผู้เข้าชม 31


กิจกรรม/อบรมสัมนา/บริการวิชาการ


ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 2 มิถุนายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวแสดงความยินดี ต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 พร้อมทั้
4 มิถุนายน 2567 ผู้เข้าชม 28

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาsoft skills ผู้นำนักศึกษาและจัดทำเเผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาsoft skills ผู้นำนักศึกษาและจัดทำเเผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุม1 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถ
23 พฤษภาคม 2567 ผู้เข้าชม 33

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสระ ตั้งสุวรรณ์ ได้นำนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อดำเนิจกรรม “งานหัตถกรรมพื้นถิ่น“ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิศวกรสังคมเพื่อนวัตกรรมลงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสระ ตั้งสุวรรณ์ ได้นำนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อดำเนิจกรรม “งานหัตถกรรมพื้นถิ่น“ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิศวกรสังคมเพื่อนวัตกรรมลงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ณ ตำบล ลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ
19 มีนาคม 2567 ผู้เข้าชม 167


รูปภาพกิจกรรม