ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบหลักสูตร OBE (Outcome-based Education) และการเตรียมความพร้อมสู่ AUN-QA”

วันที่ 16 -17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หอประชุมประกายทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบหลักสูตร OBE (Outcome-based Education) แ
16 มีนาคม 2566 ผู้เข้าชม 10

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 PCRUSCI CONFERENCE 2023“งานวิจัยและนวัตกรรมสู่ชุมชนท้องถิ่น” ในวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิ
10 มีนาคม 2566 ผู้เข้าชม 14

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ“ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมและสร้างจริยธรรมและบูรณาการการเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 8

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการ“ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมและสร้างจริยธรรมและบูรณาการการเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 8" ภาคีเครือข่าย ๘ ราชภัฏ ในระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์วัฒนธรรม ภาคเห
9 มีนาคม 2566 ผู้เข้าชม 12


กิจกรรม/อบรมสัมนา/บริการวิชาการ


ฝ่ายกิจการนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาค ปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสำเร็จการศึกษา ในการนี้

วันที่ (13 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาค ปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสำเร็จการศึกษา ในการนี้ อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อำนวยการสำนั
13 มีนาคม 2566 ผู้เข้าชม 11

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

วันที่ 4 มีนาคม 2565 งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ให้มีความพร้อมเหมาะสมกับการทำงาน
4 มีนาคม 2566 ผู้เข้าชม 13

ค่ายอาสาพัฒนาชุมชนบ้านซับเดื่อ...16-17 กุมภาพันธ์ 2566..โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับอุทยานธรณีเพชรบูรณ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุนชนที่โรงเรียนบ้านซับเดื่อ ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 16 - 17 กุภพาพันธ์ 2566 เพื่อให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมส่วนร่วมกับกับ
16 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้เข้าชม 40


รูปภาพกิจกรรม