ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ตามเครือข่ายประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) และการนำไปใช้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมยกระดับคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ตามเครือข่ายประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน วันที่ 4-5 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง รองอธิก
5 เมษายน 2567 ผู้เข้าชม 113

โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ แผนการที่ 1 การสร้างผลิตภัณฑ์ให้กับท้องถิ่น ณ วิสาหกิจชุมชนพิลาฟาร์มสตูดิโอ

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร วิสุงเร อาจารย์ ดร.กัญญารัตน์ เดือนหงาย อาจารย์ศุมาลิณ ดีจันทร์ อาจารย์นวรัตน์ มีชัย และอาจารย์ผกามาศ ปะระทัง ได้รับเชิญจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลั
3 เมษายน 2567 ผู้เข้าชม 32

โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ แผนการที่ 3 การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผศ.สุภาพร วิสุงเร อ.ดร.กัญญารัตน์ เดือนหงาย อ.ศุมาลิณ ดีจันทร์ อ.นวรัตน์ มีชัย และอ.ผกามาศ ปะระทัง ได้รับเชิญจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุ
2 เมษายน 2567 ผู้เข้าชม 26


กิจกรรม/อบรมสัมนา/บริการวิชาการ


ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสระ ตั้งสุวรรณ์ ได้นำนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อดำเนิจกรรม “งานหัตถกรรมพื้นถิ่น“ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิศวกรสังคมเพื่อนวัตกรรมลงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสระ ตั้งสุวรรณ์ ได้นำนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อดำเนิจกรรม “งานหัตถกรรมพื้นถิ่น“ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิศวกรสังคมเพื่อนวัตกรรมลงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ณ ตำบล ลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ
19 มีนาคม 2567 ผู้เข้าชม 34

โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิศวกรสังคมเพื่อนวัตกรรมลงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วันที่ 5 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสระ ตั้งสุวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับร่วมกับชุมชนในการเตรียมการและดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านชีวภาพดูดซับกลิ่นภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพว
5 มีนาคม 2567 ผู้เข้าชม 55

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะ Soft skill & hard skills เพื่อการทำงาน

วันที่ 4 มีนาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะ Soft skill & hard skills เพื่อการทำงาน วิทยากรโดย อาจารย์ปุณฑริกา  สุคนธสิงห์ และ"ทักษะสังคม" สู่ความสำเร็จในการทำงาน (Social Skills) -Soft Skills ที่จำเปป็นต่อการทำงานในโลกยุคดิจิ
4 มีนาคม 2567 ผู้เข้าชม 57


รูปภาพกิจกรรม