ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลตอบแทน ทางสังคมจากการลงทุน (SROI) 

 วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลตอบแทน ทางสังคมจากการลงทุน (SROI)      ณ ห้องประชุม 1อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้อาาจารย์และบุคลากรที่สนใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทางด้านก
5 มีนาคม 2567 ผู้เข้าชม 93

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สส.วท.) ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สส.วท.) ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์แ
16 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้เข้าชม 627

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิค

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนาม
14 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้เข้าชม 124

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกค์ และหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา ร่วมออกบูท ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ในงาน "เปิดโลกวิชาการ สูามาตรฐานสากล" ( PKS Open House-world Class standard)

วันที่ 31 มกราคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกค์ และหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา ร่วมออกบูท ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ในงาน "เปิดโลกวิชาการ สูามาตรฐานสากล" ( PKS Open House-world Class standard)
31 มกราคม 2567 ผู้เข้าชม 135

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดค่ายวิทย์สัญจร ปี2567 ณ โรงเรียนบ้านโคกมน และ โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม

นที่ 30 มกราคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดค่ายวิทย์สัญจร ปี2567 ณ โรงเรียนบ้านโคกมน และ โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ นำทีมโดยท่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ ผศ.ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว  ทั้งนี้ ทางคณะฯขอขอบคุณ สาขาวิชา ที่ได้เข้าร่วมการจั
30 มกราคม 2567 ผู้เข้าชม 109