ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร แท่นทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลบุคคลผู้เป็นแบบอย่างและทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ “เสมาเพชรปุระ”

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร แท่นทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลบุคคลผู้เป็นแบบอย่างและทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ “เสมาเพชรปุระ” ในการจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2567 จา
24 มกราคม 2567 ผู้เข้าชม 103

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับท่านรองศาสตราจารย์ทิวาพร ขันผนึก และคุณศิรดา แสงนก ที่ได้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2566 และประจำปี 2567

นที่ 23 มกราคม 2567 ********************** คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับท่านรองศาสตราจารย์ทิวาพร ขันผนึก และคุณศิรดา แสงนก ที่ได้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2566 และประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสีทอง อาค
23 มกราคม 2567 ผู้เข้าชม 79

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครการ“สร้าง เสริม สุข” และแนะนำการทำงานศูนย์การเรียนรู้ที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการถ่ายทอดและขยายผลงานสุขภาวะองค์กรสู่สังคมรอบข้างโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“สร้าง เสริม สุข” และแนะนำการทำงานศูนย์การเรียนรู้ที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการถ่ายทอดและขยายผลงานสุขภาวะองค์กรสู่สังคมรอบข้างโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 โครงการพิเศษศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคาร
22 มกราคม 2567 ผู้เข้าชม 82

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการแนะแนวการศึกษา ปี2567 ในรูปแบบกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ ค่ายวิทย์สัญจร ณ โรงเรียนบ้านห้วยลาด

วันที่ 22 มกราคม 2567 ******************************** คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการแนะแนวการศึกษา ปี2567 ในรูปแบบกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ ค่ายวิทย์สัญจร ณ โรงเรียนบ้านห้วยลาด อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ นำทีมโดยท่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุ
22 มกราคม 2567 ผู้เข้าชม 67

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการแนะแนวการศึกษา ปี2567 ในรูปแบบกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ ค่ายวิทย์สัญจร ณ โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา

วันที่ 18 มกราคม 2567 ******************************** คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการแนะแนวการศึกษา ปี2567 ในรูปแบบกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ ค่ายวิทย์สัญจร ณ โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา นำทีมโดยท่านคณบดี รศ.ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ และท่านรองคณบดีฝ่ายวิช
18 มกราคม 2567 ผู้เข้าชม 88