ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 2 มิถุนายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวแสดงความยินดี ต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 พร้อมทั้
4 มิถุนายน 2567 ผู้เข้าชม 23

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาsoft skills ผู้นำนักศึกษาและจัดทำเเผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาsoft skills ผู้นำนักศึกษาและจัดทำเเผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุม1 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถ
23 พฤษภาคม 2567 ผู้เข้าชม 29

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสระ ตั้งสุวรรณ์ ได้นำนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อดำเนิจกรรม “งานหัตถกรรมพื้นถิ่น“ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิศวกรสังคมเพื่อนวัตกรรมลงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสระ ตั้งสุวรรณ์ ได้นำนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อดำเนิจกรรม “งานหัตถกรรมพื้นถิ่น“ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิศวกรสังคมเพื่อนวัตกรรมลงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ณ ตำบล ลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ
19 มีนาคม 2567 ผู้เข้าชม 163

โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิศวกรสังคมเพื่อนวัตกรรมลงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วันที่ 5 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสระ ตั้งสุวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับร่วมกับชุมชนในการเตรียมการและดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านชีวภาพดูดซับกลิ่นภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพว
5 มีนาคม 2567 ผู้เข้าชม 177

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะ Soft skill & hard skills เพื่อการทำงาน

วันที่ 4 มีนาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะ Soft skill & hard skills เพื่อการทำงาน วิทยากรโดย อาจารย์ปุณฑริกา  สุคนธสิงห์ และ"ทักษะสังคม" สู่ความสำเร็จในการทำงาน (Social Skills) -Soft Skills ที่จำเปป็นต่อการทำงานในโลกยุคดิจิ
4 มีนาคม 2567 ผู้เข้าชม 272

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพขรบูรณ์ ร่วมนำเสนองานการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 (The Asia Undergraduate Conference on Computing: AUC2 2024)

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพขรบูรณ์ ร่วมนำเสนองานการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 (The Asia Undergraduate Conference on Computing: AUC2 2024) นำโดย  ร.ศ. ดร.สุรเชษฐ์เอือมสำอาง รอ
21 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้เข้าชม 86

หลักสูตรสาขาวิชาขีววิทยา ดำเนินการจัดโครงการอบรม เรื่อง การใช้ประโยชน์สมุนไพรและการอนุรักษ์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 หลักสูตรสาขาวิชาขีววิทยา ดำเนินการจัดโครงการอบรม เรื่อง การใช้ประโยชน์สมุนไพรและการอนุรักษ์ โดย เป็นการดำเนินการในส่วนของการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ จากโครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดย่านางแดงและการล
20 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้เข้าชม 85

17 กุมภาพันธ์ 2567 #สาขาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัด โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนสาขาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณในประเทศไทยและญี่ปุ่น

17 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัด โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนสาขาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณในประเทศไทยและญี่ปุ่น วิทยากร โดย 1) Professor Dr. Daishi Kuroiwa, Shimane
17 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้เข้าชม 92

สาขาคิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ เข้าร่วม นำเสนอผลงาน ในการประชุม คณิตศาสตร์ ระดับชาติ CSRM2024 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รศ.ทิวาพร ขันผนึก และ อาจารย์ ดร.ณัฐพล ปักการะนัง ได้พานักศึกษา สาขาคิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ เข้าร่วม นำเสนอผลงาน ในการประชุม คณิตศาสตร์ ระดับชาติ CSRM2024 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
17 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้เข้าชม 68

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมของผู้นำนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคีเครือข่าย 8 ราชภัฏภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมของผู้นำนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคีเครือข่าย 8 ราชภัฏภาคเหนือ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิสระ ตั้งสุวรรณ์ รองคณบดี รองคณบดีฝ่ายกิจกา
8 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้เข้าชม 88

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม IT108 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากรให้ความรู้ในคร
6 ธันวาคม 2566 ผู้เข้าชม 159

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม IT108 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-16.00น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม IT108 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
29 พฤศจิกายน 2566 ผู้เข้าชม 159

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดดำเนินโครงการวัยรุ่นวัยใสหัวใจไร้สุรา ให้กับนักศึกษา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดดำเนินโครงการวัยรุ่นวัยใสหัวใจไร้สุรา ให้กับนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของสุรา เพื่อสร้า
29 พฤศจิกายน 2566 ผู้เข้าชม 117

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม IT108 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากรให้ความรู
15 พฤศจิกายน 2566 ผู้เข้าชม 153

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษาทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทเรียนดี และประเภทความสามารถพิเศษ

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยฯแต่งตั้ง ได้ดำเนินการพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทเรียนดี และประเภทความสามารถพิเศษ
11 ตุลาคม 2566 ผู้เข้าชม 296

คณะวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการสัมนาเยาวชน วิถีใหม่ วิถีธรรม

คณะวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการสัมนาเยาวชน วิถีใหม่ วิถีธรรม ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม -วันที่ 3 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม LC2(LC 402) อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
1 กันยายน. 2566 ผู้เข้าชม 210

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการโครงการพัฒนาสมรรถนะและความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ วันที่ 21-23 สิงหาคม 2566 ห้องประชุม SCI1 ชั้น
22 สิงหาคม 2566 ผู้เข้าชม 182

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรม น้อมวันทา บูชาคณาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรม น้อมวันทา บูชาคณาจารย์ วันพฤหัสบดีทที่ 13 กรกฏาคม 2566 โดยมี ผ.ศ.ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว โดยจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา ได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ จัดขึ้นที
13 กรกฎาคม 2566 ผู้เข้าชม 217

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสระ ตั้งสุวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากร เข้าเยี่ยมนักศึกษา นายวีระพล สาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้าน ณ ตำบลห้ว

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสระ ตั้งสุวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากร เข้าเยี่ยมนักศึกษา นายวีระพล สาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ประสบอัคคีภัย
4 กรกฎาคม 2566 ผู้เข้าชม 173

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม “กิจกรรมที่1 สร้างวิศวกรสังคม” รุ่นที่ 2

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมประกายเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม “กิจกรรมที่1 สร้างวิศวกรสังคม” รุ่นที่ 2 โดยจั
28 มิถุนายน 2566 ผู้เข้าชม 175

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการรับขวัญน้องใหม่ ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการรับขวัญน้องใหม่ ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 11 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยีหลังใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจาร
11 มิถุนายน 2566 ผู้เข้าชม 153

โครงการเตรียมความพร้อมก้าวแรกสู่บัณฑิตอินทนิล ประจำปีการศึกษา 2566

"PCRU Freshy Camp" โครงการเตรียมความพร้อมก้าวแรกสู่บัณฑิตอินทนิล ประจำปีการศึกษา 2566 ที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้บริหารคณะ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ
11 พฤษภาคม 2566 ผู้เข้าชม 194

กองพัฒนานักศึกษได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาค ปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสำเร็จการศึกษา ในการนี้

วันที่ (13 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาค ปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสำเร็จการศึกษา ในการนี้ อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อำนวยการสำนั
13 มีนาคม 2566 ผู้เข้าชม 241

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

วันที่ 4 มีนาคม 2565 งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ให้มีความพร้อมเหมาะสมกับการทำงาน
4 มีนาคม 2566 ผู้เข้าชม 179

ค่ายอาสาพัฒนาชุมชนบ้านซับเดื่อ...16-17 กุมภาพันธ์ 2566..โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับอุทยานธรณีเพชรบูรณ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุนชนที่โรงเรียนบ้านซับเดื่อ ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 16 - 17 กุภพาพันธ์ 2566 เพื่อให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมส่วนร่วมกับกับ
16 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้เข้าชม 255

โครงการยกระดับความสามารถด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการยกระดับความสามารถด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีอาจารย์สุพรรษา น้อยนคร เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับความสามารถด้านดิจิทัลกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2
3 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้เข้าชม 200

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมยกระดับความสามารถด้านดิจิทัล ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 18 มกราคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมยกระดับความสามารถด้านดิจิทัล ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่3 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
18 มกราคม 2566 ผู้เข้าชม 221

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ออกแนะแนวการศึกษาสัญจร ปี 2566 ทั้งระบบออนไซด์ และผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Google meet ณ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า และโรงเรียนผาแดงวิทยาคม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ออกแนะแนวการศึกษาสัญจร ปี 2566 ทั้งระบบออนไซด์ และผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Google meet ณ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า และโรงเรียนผาแดงวิทยา
13 มกราคม 2566 ผู้เข้าชม 256

นักศึกษาสาขาชีววิทยา เข้าร่วมกิจกรรม “วันดินโลก” (World Soil Day) อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน Soil : Where the food begins

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นักศึกษาสาขาชีววิทยา เข้าร่วมกิจกรรม “วันดินโลก” (World Soil Day) อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน Soil : Where the food begins ณ สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ โดยมี นายชนก มากพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันดินโลกปี 256
20 ธันวาคม 2565 ผู้เข้าชม 246

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี จัดโครงการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย “ผ้าย้อมไหมไทหล่ม”

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ ตระหนักถึงความสำคัญของการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ควรจะได้รับการถ่ายทอดต่อเยาวชนรุ่นหลัง จึงได้กำหนดจัดโครงการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย “ผ้าย้อมไหมไทหล่ม” ในที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ ศูน
14 ธันวาคม 2565 ผู้เข้าชม 249

สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ

สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้ความดูแลของส
1 ธันวาคม 2565 ผู้เข้าชม 352

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา เข้าร่วมชมงาน Wonderland ดินแดนเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา เข้าร่วมชมงาน Wonderland ดินแดนเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3 ในงานมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทักษะวิชาการทางการเกษตร ร่วมชมนิทรรศการ ผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายให้ร
29 พฤศจิกายน 2565 ผู้เข้าชม 233

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ออกแนะแนวการศึกษาร่วมกับคณะต่างๆ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ออกแนะแนวการศึกษาร่วมกับคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ไปยังโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ พิจิตร เลย ชัยภูมิ และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อประชาสัมพันธ์คณะและสาขาวิชาที่เปิดการเ
11 พฤศจิกายน 2565 ผู้เข้าชม 257

ชมรมถันยรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อบรมได้เรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม

ชมรมถันยรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสระ ตั้งสุวรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา พร้อมด้วยบุคลากร และสโมสรนักศึกษา ได้ให้ความรู้กับกลุ่มสตรี อ.หล่มเก่า ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 และให้ความรู้กั
19 ตุลาคม 2565 ผู้เข้าชม 250

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังซอง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง และการลงแอพพลิเคชั่น BSE ให้กับชุมชนกลุ่มบ้านวังซอง

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ชมรมถันยรักษ์ มรภ.เพชรบูรณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา และสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังซอง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วย
25 สิงหาคม 2565 ผู้เข้าชม 311

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมโครงการเชิงปฏิบัติการค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมสร้างจริยธรรม และบูรณาการการเรียนรู้ งานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 7

ช่วยศาสตราจารย์อิสระ ตั้งสุวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วยบุคลากร และสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมโครงการเชิงปฏิบัติการค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมสร้างจริยธรรม และบูรณาการการเรียนรู้ งานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อทำนุ
22 มิถุนายน 2565 ผู้เข้าชม 369

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2565

วันที่ 5 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร กาญจน์ คุ้มทรัพย์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยีหลังใหม่
5 มิถุนายน 2565 ผู้เข้าชม 421

โครงการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

วันที่ 25 พฤษภาคม ผศ.ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลังใหม่
25 พฤษภาคม 2565 ผู้เข้าชม 366

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 เมษายน 2561 ผู้เข้าชม 521

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการส่งเสริมสุขภาพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้กำหนดจัด “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการส่งเสริมสุขภาพ” ในวันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31 มีนาคม 2561 ผู้เข้าชม 439

โครงการค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และบูรณาการการเรียนรู้เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 "รวมพลังสร้างสรรค์ ผูกพันสามัคคี"

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร นักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และบูรณาการการเรียนรู้เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 "รวมพลังสร้างสรรค์ ผูกพันสามัค
9 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้เข้าชม 459

โครงการสืบสานงานบุญประเพณีสานสัมพันธ์ปีใหม่ไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการจัดโครงการสืบสานงานบุญประเพณีสานสัมพันธ์ปีใหม่ไทย ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 08.00-15.00 น. ณ อาคารใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณอาคารสิรินธร
10 มกราคม 2561 ผู้เข้าชม 822