ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ หอประชุมปทุมวดี โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

วันที่ 14 กันยายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ หอประชุมปทุมวดี โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษา
14 กันยายน. 2566 ผู้เข้าชม 158

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2 เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2 เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine
8 กันยายน. 2566 ผู้เข้าชม 171

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายศูนย์วิทยาศาสตร์เข้ารับตราสัญลักษณ์ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ในรูปแบบ Peer Evaluation phase 1 : ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายศูนย์วิทยาศาสตร์เข้ารับตราสัญลักษณ์ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ในรูปแบบ Peer Evaluation phase 1 : ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี จำนวน 2 ห้อง “ห้องปฏิบัติการเ
29 สิงหาคม 2566 ผู้เข้าชม 191

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้สมุนไพร การแปรรูปสมุนไพรและสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ “กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และ

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้สมุนไพร การแปรรูปสมุนไพรและสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ “กิจกรรมถ่ายทอ
28 สิงหาคม 2566 ผู้เข้าชม 199

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปีพุทธศักราช 2566

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปีพุทธศักราช 2566 วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภ
17 สิงหาคม 2566 ผู้เข้าชม 187