ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม มอบเกียรติบัตร ให้กับผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูนักวิจัยยุคใหม่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566

วันที่ 24 พฤศจิกายน 256 เวลา 09.00-11.00 น. ณ หอประชุมประกายเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม มอบเกียรติบัตร ให้กับผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูนักวิจัยยุคใหม่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเด
24 พฤศจิกายน 2566 ผู้เข้าชม 159

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ “Think Global Work Local : พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้างานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ “Think Global Work Local : พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดงาน ครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ “Think Global Work Local : พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล” วันแรก
22 พฤศจิกายน 2566 ผู้เข้าชม 153

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2567 ในระบบonsite และระบบonline ณ รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล และรร.บ้านเข็กน้อย

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2567 ในระบบonsite และระบบonline ณ รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล และรร.บ้านเข็กน้อย **นำทีมโดย ท่านคณบดี รศ.ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ และท่านรองคณบดี ผ
16 พฤศจิกายน 2566 ผู้เข้าชม 227

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยท่านคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ และผู้บริหารคณะ เข้าพบพัฒนาการจังหวัด(พัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยท่านคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ และผู้บริหารคณะ เข้าพบพัฒนาการจังหวัด(พัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์) เพื่อปรึกษาหารือ เรื่องให้ทางพัฒนาชุมชน มีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากรประเมินผลสมรรถนะและ
9 พฤศจิกายน 2566 ผู้เข้าชม 122

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรตามแนวทางการใช้ผลลัพธ์เป็นฐาน (Outcome Based Education : OBE) 1-3 พฤศจิกายน 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรตามแนวทางการใช้ผลลัพธ์เป็นฐาน (Outcome Based Education : OBE) 1-3 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้เห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้ได้มาตรฐานในระดับสากล โดยกำหนดนโยบายใน
1 พฤศจิกายน 2566 ผู้เข้าชม 190